ÜRÜNLER

YUVARLAK DAMLA SULAMA BORULARI

Bitki gelişimi için gerekli olan suyun belirli bir boru sistemi ile taşınıp damlatıcılar ile  bitki kök bölgesine damlalar halinde verilmesidir. Amaç, az miktarda verilen su ile birim alanda daha çok verim almaktır.Toprak yüzeyinin tamamının ıslatılmaması, sadece damlatıcı çevresindeki bir miktar alanın ıslatılmasıdır. Ancak bu durum bazı çiftçilerimizde bitkinin yeterli su alamayacağı gibi bir yanlış düşünceye neden olmakta ve çiftçilerimizin damla sulama ile ıslatılan küçük alanların birbirini örtene kadar uzun süre su vermelerine neden olmaktadır. Aslında damlama sulama ile toprak yüzeyinde küçük bir alan ıslandığında, toprak içerisinde ıslana alan yanlara doğru genişlediğinden toprak içerisinde daha geniş bir alan ıslanmakta ve bu alanlar örtüşmekte, bitki kökleri yeteri suyu almaktadır. Gereğinden fazla verilen veya saatlerce akıtılan su, çare değildir.

Aşırı yağış alan, kış yağışları fazla olan bölgelerde topraklara verilen gübreler yıkanarak taban suyuna karışırlar. Aynı şekilde salma sulama ve çanak sulama ile yapılan sulama’da yine suyun alt katmanlarına infiltrasyonu ile yıkanan gübreler taban suyuna karışır. Toprak eğer killi ağır yapıya sahipse aynı zamanda drenaj sorunuda meydana gelebilir. Bunun tek yolu da, damla sulamadır

 Damla Sulamanın Avantajları

•Su randımanı   •Kaliteli ürün   •Ürün Artışı   •Yabancı Ot Mücadelesi   •Rüzgarlı Havalarda Kullanılabilmesi  •Bitki Hastalık ve Zararlılarının Önlenmesi

•Emek Zaman Ve İş Gücünden Tasarruf  •Tuzlu Topraklarda Kullanılabilirlik   •Bitkiyi Strese Sokmaması   •Eğimli arazilerde KullanılabilmesiYUVARLAK DAMLA SULAMA BORULARI İMALATÇI FİRMA GARANTİ ŞARTLARI

İmece Plastik ürünlerine, sevkiyat tarihinden itibaren normal kullanım ve işletme şartlarında imalat ve malzeme hatalarına karşı aşağıdaki sürelerde garanti vermektedir. YUVARLAK DAMLA SULAMA BORULARI * 16mm ve 20mm çaplarında , et kalınlığı 33 mil ve üzerinde üretilen sulama borularında ve ek parçalarında malzeme ve imalat hatalarına karşı 2 yıl garanti verilmektedir. * Yuvarlak damla sulama boruların ek parçalarına ise 1 yıl garanti vermektedir.

TAMİR VEYA YENİLEME/DEĞİŞTİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

* İmece Plastik ürünlerinin, alıcıya teslim tarihinde geçerli olan yayınlanmış teknik özelliklere uygun olduğunu taahhüt eder.

* İmece Plastik bu garanti kapsamındaki yükümlülüğü, hasarlı ürünün yukarıda belirtilmiş süreler içinde kendi takdirine bağlı olmak üzere tamiri veya yenilenmesi ile sınırlıdır.

* İmece Plastik tamir ve yenileme yükümlülüğünü yerine getirilmesi için aşağıdaki şekilde müracaatın yapılması şarttır:

Hatalı ürünün tamiri ve yenileme talebi ürünün tipi ve satın alınmış miktar, uygulanış şekli ve tespit edilen hatayı içeren taahhütlü bir mektup veya tutanak ile İmece Plastik A.Ş’nin merkezine yapılmalıdır. Bu tür taleplerde fatura kopyası ve üzerinde tam imalat bilgi kodunu içeren bir boruda eklenmelidir. Bunun dışındaki talepler dikkate alınmayacaktır. GARANTİYİ GEÇERSİZ KILAN HALLER

*Usulüne uygun olmayan döşeme, suistimal, kullanım hatası, ihmal, yetkisiz kişilerce tamirat, müdahale, modifikasyon, değişikliktahribat,hor kullanım, taşıma ve kurulum esnasında oluşacak fiziksel hatalar ve bu hatalar nedeniyle oluşan zararlar ,hasarlar ,yüksek basınç ve tıkanmalar garanti kapsamı dışındadır.

* İmece Plastik’in yapacağı saptamalar sonucu hasarın bir kaza neticesinde, haşere, kemirgen –fare gibi canlılardan ,borunun içten yada dıştan önerilen oranın üzerinde kullanılan kimyasal madde ve gübre kullanımı gibi nedenlerden kaynaklanan hasarlar ; garanti kapsamı dışındadır.

*Hiçbir bayi, yetkili veya İmece Plastik çalışanı bu garanti şartlarını değiştirmeye yetkili değildir. Bu kişiler veya firmalarca İmece Plastik şartlarına uymayan sözlü veya yazılı taahhütlerden İmece Plastik sorumlu değildir.

*Müşteri ürünün yenilenmesi ve tamiri ile ilgili, nakliyeleri, döşeme-kaldırma işçiliği ve benzer masrafları İmece Plastik’den talep edemez. YENİLEME/DEĞİŞTİRME BEDELİ

*Garanti süresi içinde İmece Plastik gerekli gördüğü takdirde hasarlı bir parça veya tüm ürünün yenilenmesi gereğini belirler ise, yenileme aynı ürün çeşidi ile yapılır. Eğer aynı ürün artık piyasada mevcut değil ise ,aynı özellikte ikame bir bir ürün ile değişiklik yapılır. Bu durumda müşteri yenilenen ürün için cari fiyatın aşağıdaki formüle göre hesaplanacak kısmını ödemekle yükümlüdür.

100 rakamı ürünün garanti süresine bölünür; çıkan rakam yenilenecek ürünün satın alınmasından o zamana kadar geçen yıl sayısı ile çarpılır; sonuç 0,01 ile çarpıldıktan sonra ürünün yeni fiyatı ile çarpılır. İSTİSNA VE KISITLAMALAR

*Bu garanti sadece İmece Plastik tarafından üretilen ürünler ve tüm ek parçaları için geçerlidir. İş bu garanti usulüne uygun olarak monte edilmemiş, uygun şekilde projelendirilmemiş, uygulamada İmece Plastik ürünlerine uygun bakımlı makine ve alet kullanılmamış olduğu durumlarda geçerli değildir. *Yukarıda sayılan haklar belirtilmiş kapsamı ile sınırlıdır. İş bu garanti şartları İmece Plastik’in verdiği garantinin tümünü kapsar. Müşteri ayrıca kâr kaybı, ürün kaybından doğan zaralar vesilesiyle İmece Plastik’den herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. İş bu garanti sadece müşteriler için geçerli olup üçüncü şahıslara tatbik edilemez.

Web Tasarım ve Uygulama destech.com.tr